บทที่ 3 9 ปัจจัยที่ทำให้คนเริ่มทำธุรกิจแล้วทำสำเร็จ